อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
“พาณิชย์”สรุปผลงานโครงการประกันรายได้ปี 2 ช่วยเกษตรกร 7.87 ล้านครัวเรือนทั้งประเทศ ได้รับเงินชดเชยส่วนต่างแล้วกว่า 6 หมื่นล้านบาท ส่วนโครงการปี 3 คณะกรรมการที่ดูแลข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา ได้เห็นชอบในหลักการแ