อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) จัดประชุมหารือ “แนวทางการสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการทุนวิจัยและพัฒนาด้านไฟฟ้าและพลังงานที่จัดสรรจากกองทุนพัฒน