อินเตอร์เน็ต
    Empty Source!
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวอนุญาตให้คนต่างชาติลงทุนในไทยเดือน เม.ย. 65 จำนวน 20 ราย นำเงินเข้าลงทุน 418 ล้าน จ้างงานคนไทย 592 คน และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วย