การศึกษา
    Empty Source!
“กกพ.” สรุปยอดผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 สำหรับ 3 ประเภทเชื้อเพลิงผ่านระบบ RE Proposal รวม 670 โครงการ ปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายรวม 17,400 เมกะวัตต์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติภายใน